Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Số …../THQT-BDTX.                   Quảng Trường, ngày 8 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO…

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ 1-2-3

TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Tổ 1+ 2 + 3                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                        …

BIÊN BẢN HỌP TRIỂN KHAI BDTX

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRƯỜNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC   Quảng Trường , ngày 05 tháng 8 năm 2016.     BIÊN BẢN Họp triển khai và tổ chức thực hiện kế…