Hoạt động đoàn – đội

KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ TRƯỜNG HỌC

PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG  TRƯỜNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc