Tin tức

DỰ TOÁN NĂM 2018

  UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU,…

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Số …../THQT-BDTX.                   Quảng Trường, ngày 8 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO…