Tin tức

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Số …../THQT-BDTX.                   Quảng Trường, ngày 8 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO…
21200880_2017924135161427_4801192979559003386_o (1)

SÂN TRƯỜNG EM!