Tổ 1-2-3

KẾ HOẠCH TỔ 1-2-3

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRƯỜNG   DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ 1,2,3    Năm học: 2016 – 2017    TT Họ và tên Năm sinh Chỗ ở Năm vào ngành Chức vụ Ghi chú     1

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ 1-2-3

TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Tổ 1+ 2 + 3                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                        …