Y tế học đường

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc        Số :     / KH YT     Quảng Trường, ngày 10  tháng09   năm 2016   KẾ…

KẾ HOẠCH TẨY GIUN

PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phú    KẾ HOẠCH TẨY GIUN CHO HỌC SINH ĐỢT II Năm học: 2016 – 2017      Thực…

BÀI TUYÊN TRUYỀN GDSK

Nội dung tuyên truyềnthang  9 n¨m 2016 VÖ sinh c¸ nh©n phßng bÖnh häc ®­êng nh­: CËn thÞ, cong vÑo cét sèng. Gi÷ vÖ sinh tr­êng líp, x©y dùng m«i tr­êng Xanh – S¹ch – §Ñp. 1. Phßng bÖnh cËn thÞ: BÖnh cËn…