Tiêu chuẩn thi đua năm học 2016- 2017

Tháng Mười 12, 2016 8:36 sáng

PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG TRƯỜNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 

                                                                                Quảng Trường, ngày 17 tháng 09 năm 2016.

 

 TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Năm học: 2016– 2017.

          I/ QUY ƯỚC CHUNG

          1- Đối với nhà trường  (Hiệu trưởng, PHT và CT Công đoàn)

 1. Thực hiện quản lý theo phương pháp dân chủ, công khai, công minh, công bằng, kỹ cương, nề nếp. Thực hiện chế độ thủ trưởng và tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
 2. Thực hiện các phòng trào thi đua theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tính tích cực sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy, giáo dục.
 3. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, giáo viên và các lực lượng khác trong xã hội.

             2-  Đối với nhân viên:  ( 70 điểm: Mỗi tiêu chí 10 điểm )

           a/ Nhân viên văn phòng – kế toán:

 1. Thực hiện có hiệu quả các nội dung báo cáo, thống kê, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.
 2. Tập hợp báo cáo kịp thời kết quả thực hiện công tác thu – chi cho hiệu trưởng vào các ngày 25 hàng tháng và lên kế hoạch tháng tiếp theo.
 3. Có đủ, chất lượng các loại hồ sơ đúng quy định về hành chính, tài chính.
 4. Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, thanh tra của đơn vị.
 5. Thực hiện chế độ lương và các khoản phụ cấp theo chế độ hiện hành, quy chế chi tiêu nội bộ.
 6. Tăng cường tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
 7. Ngày công: ( Thực hiện theo quy định chung của toàn trường).

b/ Đối với nhân viên thư viện, thiết bị: ( 70 điểm: Mỗi tiêu chí 10 điểm )

1.Thực hiện có hiệu quả các quy định chuẩn thư viện tiên tiến, xuất sắc.

2.Thực hiện quy định về lịch đọc của giáo viên và học sinh.

3.Bảo quản cơ sở vật chất thư viện thiết bị tốt.

4.Tham mưu với lãnh đạo việc tăng trưởng thêm CSVC TV-TB.

5.Theo dõi, đánh giá cụ thể hoạt động thư viện thân thiện đến từng lớp.

6.Báo cáo đầy đủ, kịp thời những nội dung khi cấp trên yêu cầu

 1. Ngày công: ( Thực hiện theo quy định chung của toàn trường).

   * Cán bộ thư viện, thiết bị căn cứ hiệu quả hoạt động quy đinh tại công văn 165/ GD- ĐT, ngày 15/09/2008.

c/ Đối với nhân viên y tế: ( 60 điểm: Mỗi tiêu chí 10 điểm )

1.Theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, giáo viên định kỳ và thường xuyên.

2.Theo dõi tình hình diễn biến các dịch bệnh trong nhà trường, báo cáo phối hợp kịp thời với trạm y tế xã để có biện pháp can thiệp.

3.Có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, tư vấn cho GVCN hình thành thói quen và thực hiện yêu cầu vệ sinh thân thể trong học sinh.

4.Tham mưu cho nhà trường các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn học đường.

5.Làm tốt một phần văn phòng cho nhà trường.

 1. 6. Ngày công: ( Thực hiện theo quy định chung của toàn trường).
 2. Đối với GVTPT Đội: Gồm các tiêu chí sau:(100 điểm: Mỗi tiêu chí 10 điểm )

Tiêu chí 1: Chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, vệ sinh phong quang theo địa dư được phân công đối với từng đơn vị lớp.

Tiêu chí 2: Phụ trách chuyên cần, nề nếp học tập từ k1- k5.

Tiêu chí 3: Chịu trách nhiệm trước hiệu quả hoạt động ngoài giờ lên lớp (Vệ sinh phong quang, 15p đầu giờ, thể dục, múa hát, nề nếp ra vào lớp, sinh hoạt đội, sao nhi đồng, nghi thức đội, nhận thức đội …).

Tiêu chí 4: Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

Tiêu chí 5: Công tác BD nghiệp vụ cho ban chỉ huy liên, chi đội, đội cờ, đội trống, đội sao đỏ…

Tiêu chí 6: Hồ sơ, CSVC của đội các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

Tiêu chí 7: Phụ trách kiểm tra dụng cụ học tập từ k1-k5. Cùng chuyên môn kiểm tra một số hoạt động, chấm thi đua của lớp khi cần thiết, phó ban lao động- vệ sinh.

Tiêu chí 8: Nắm bắt kịp thời, kết hợp với GVCN lớp để giáo dục học sinh cá biệt.

Tiêu chí 9: Thực hiện có hiệu quả các CVĐ và các phong trào thi đua. XD k/h và tổ chức cho học sinh chơi trò chơi dân gian hàng ngày.

Tiêu chí 10: Chỉ đạo công tác trực ban, giao ban, thông tin báo cáo có hiệu quả.

4.Tổ chuyên môn:

 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch của cá nhân tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối, ký duyệt chương trình và các quy định khác của ngành trong tổ mình phụ trách.Tập hợp báo cáo kịp thời kết quả thực hiện trong tháng cho hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng vào các ngày 20 hàng tháng và lên kế hoạch tháng tiếp theo.
 2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục của giáo viên theo kế hoạch nhà trường.
 3. 3. Trực tiếp quản lý lao động của các thành viên trong tổ.
 4. 4. Giúp hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động sư phạm, hoạt động nghiệp vụ.
 5. 5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
 6. 6. Mỗi tuần dự giờ giáo viên trong tổ ít nhất 3 tiết, mỗi tháng kiểm tra 1 chuyên đề.
 7. Ra đề, tập hợp kết quả khảo sát chất lượng các môn nhóm 2, phân tích đánh giá chất lượng giáo viên trong khối qua các đợt kiểm tra.
 8. 8. Chịu trách nhiệm về hoạt động toàn diện của giáo viên và học sinh trong tổ.

          A- Danh hiệu cá nhân:

a/ Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở : Đạt các tiêu chuẩn sau :

 1. Phải đạt lao động tiên tiến.
 2. Có sáng kiến kinh nghiệm đạt 50 điểm trở lên do HĐKH trường đánh giá, xếp loại, phòng đánh giá xếp loại.
 3. Đạt trên chuẩn đào tạo, đạt loại tốt cả 3 lĩnh vực (chuẩn nghề nghiệp GVTH).
 4. Nếu bồi dưỡng học sinh giỏi, lớp phải có học sinh giỏi huyện 1-2 em đạt giải, 1 em đạt giải tỉnh.
 5. Giảm được học sinh yếu so với đầu năm, giữa kỳ.
 6. Nếu chủ nhiệm lớp phải đạt lớp tiên tiến xuất sắc.
 7. Nếu là TPT liên đội phải đạt vững mạnh Xuất sắc.
 8. Đạt giáo viên dạy giỏi huyện.
 9. Có chứng chỉ B tin học, Tiếng Anh trở lên.
 10. Có ít nhất 1 đồ dạy tự làm có giá trị.
 11. Có số phiếu tín nhiệm của HĐSP đạt 80% trở lên.

 b/ Danh hiệu lao động tiên tiến:

  Đạt 05 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, điều 24 của luật thi đua khen thưởng, mỗi tiêu chuẩn được tính 20 điểm. Từng tiêu chuẩn được lượng hoá như sau:

Tiêu chuẩn 1 : Gồm 7 tiêu chí :

Tiêu chí 1 : Ngày công : 10 điểm.

– Chấp hành đầy đủ ngày công, giờ công theo quy định của Bộ luật lao động.

– Vắng mặt có lý do chính đáng (có giấy phép) không quá 10 buổi trong một học kỳ ( trường hợp ốm nằm viện thì tính theo chế độ bảo hiểm của luật lao động) – nghỉ 1 ngày trừ 0,25 đ. Quá 10 ngày nghỉ 1 ngày trừ 1 điểm).

Tiêu chí 2:  Kỷ cương nề nếp thực hiện quy chế chuyên môn: 10 điểm.

( Nếu vi phạm quy chế trừ 1 điểm / 1 lần).

– Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

– Thực hiện chương trình giảng dạy: đủ, đúng theo phân phối chương trình năm học, không cắt xén, đảo gộp chương trình.

– Soạn giảng, chấm chữa bài học sinh thực hiện theo quy định, quy chế chuyên môn của ngành, trường.

– Bỏ buổi, bỏ tiết dạy; không tham gia các hoạt động tập thể từ 2 lần trở lên trong một học kỳ mà không có lý do chính đáng; đi muộn, về sớm ( giảng dạy hoặc hội họp); ra vào lớp muộn 3 phút trở lên.

– Nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh theo thông tư 30, thông tư 22, ghi học bạ đảm bảo chính xác, nghiêm túc, công bằng theo TT 30, TT22/BGD ĐT.

Không vi phạm quá 3 lỗi bất kỳ nêu tại điêm a,b,c của tiêu chí 2. Nếu vi phạm quá mức nghiêm trọng thì xử lý theo điều 10, điều 17 của nghị định số 49/ 2005/NĐ- CP, ngày 11/4 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.  

Tiêu chí 3 : Bộ hồ sơ lên lớp.10 điểm.

  –  Đúng, đủ, đẹp theo quy định của phòng GD ĐT, nhà trường, chất lượng xếp loại tốt.( Kể cả hồ sơ các phần hành đảm nhiệm như: TTND, Tổ CĐ, Đội, Sao, Y tế…)

Tiêu chí 5 : Chất lượng dạy học. 10 điểm.

đạt chỉ tiêu giao. Sụt 1 em trừ  1 điểm. vượt 1 em cộng 1 điểm.

– Nếu HS tham gia “ Ngày hội HSTH” cấp trường không có giải thì không đạt LĐTT.

Nếu cuối năm có HS yếu  thì không đạt LĐTT.

Tiêu chí 6 :  Năng lực sư phạm :10 điểm.

Là điểm trung bình  của giờ dạy thực tập, thao giảng + điểm chuyên môn dự giờ đột xuất + Kiểm tra toàn diện.

       *Tốt : Đạt 19 – 20 điểm:  10 điểm ;            Đạt 18 – dưới 19 điểm  :   9 điểm.

      * Khá: Đạt  17 – dưới 18 điểm : 8 điểm ;   Đạt  16 – dưới 17 điểm : 7 điểm ;      

 • Dự giờ thăm lớp: 1 tiết/tuần trở lên.
 • Kiểm tra toàn diện: XL tốt : 10; 9,5; 9 điểm. XL khá: 8,5; 8; 7,5; 7 điểm.

           Tiêu chí 7:   10 điểm . Có chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, được triển khai ở tổ chuyên môn và vận dụng vào dạy học có hiệu quả được lưu vào trang Web của trường.

          Tiêu chuẩn 2:   5 điểm.

Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia các phòng trào thi đua do nhà trường, công đoàn, phòng GD- ĐT và Sở GD- ĐT phát động, trung thực trong công tác, đoàn kết quan hệ đồng nghiệp, phụ huynh, phục vụ học sinh tốt.

           Tiêu chuẩn 3:   10 điểm

          – Tích cực học tập văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.

          – Thực hiện tốt nội dung chỉ thị số 06/TC/TW của Bộ tài chính về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”.

          – Chương trình hành động số 07/ Ct-HU ngày 18/4/2016 của Huyện ủy Quảng Trạch về “ Đổi mới căn bản toàn diện GDĐT lấy đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá”.

          –  Thực hiện tốt nội dung công văn số 721/ CV – UBND huyện ……

          – Có đủ hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên từ khá trở lên.

          – Biết sử dụng máy vi tính, có ít nhất 01 bài dạy trên máy và lưu trên trang Web của trường, 01 đồ dùng dạy học tự làm có giá trên 100.000 đ.

           Tiêu chuẩn 4:     5 điểm

           – Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

          – Chấp hành tốt nội dung yêu cầu của Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/08/2007 cuả Thủ tướng Chính phủ quy định về văn hoá công sở tại cơ quan. Và Quyết định số 16/2008 của Bộ GD-ĐT quy định về đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “ Hai không ” cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          – Hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục ( trang phục đúng quy định, phát ngôn đúng chổ, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết…)

( Nếu vi phạm từ 1 đến 2 lần : nhắc nhở; Trên 3 lần cắt danh hiệu thi đua).

           Tiêu chuẩn 5:           5 điểm

          – Thực hiện thông tin hai chiều kịp thời, chính xác đầy đủ.

          – Bảo quản và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, CSVC lớp, trường.

          – Thực hiện đúng quy định sử dụng điện, nước.( Nếu vi phạm từ 1 đến 2 lần : nhắc nhở; Trên 3 lần cắt danh hiệu thi đua).

          B- Danh hiệu tập thể

          a/ Tập thể tổ lao động tiên tiến

 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.( Mỗi năm tổ triển khai 6 chuyên đề, các phong trào thi đua xếp loại tốt).
 3. Có 75% cá nhân danh hiệu “ lao động tiên tiến ” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương, quy định, quy chế của ngành, trường.
 5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ thông tin, báo cáo tham gia đầy đủ các hoạt động do trường, địa phương tổ chức, kết quả phụ đạo HS yếu giảm 50%.

 b/ Tập thể tổ lao động xuất sắc

Tiêu chuẩn như tập thể lao động tiên tiến và hơn hẳn chỉ tiêu sau:

          – Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          – Có 80% giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến.

          – Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

          – Có thành tích cao về chất lượng mũi nhọn đóng góp cho thành tích chung của nhà trường.

 

 1. Lớp tiên tiến : 70 điểm/7 chuẩn

1.Chất lượng:                           10 điểm

          (Đạt chất lượng theo khoán đầu năm. Sút 1 em trừ 1 điểm).

 

 1. Tham gia các cuộc thi: (10 điểm)                            

Thứ nhất,thứ hai                 10  điểm

Thứ ba, thứ tư                     9  điểm                             

Thứ năm, thứ sáu                8 điểm

Thứ bảy, thứ tám                7điểm                                

 

 

 1. Trực ban : 10 điểm ( Tổng phụ trách tổng hợp )

 Thứ nhất,thứ hai                10  điểm

Thứ ba, thứ tư                     9  điểm                             

 Thứ năm, thứ sáu               8 điểm

Thứ bảy, thứ tám                7điểm   

 

 

 1. Bồn hoa : 10 điểm ( có điểm chấm của ban thi đua)

                                     – Trồng đúng thời gian:                               

                                     – Chăm sóc, tưới nước thường  xuyên :        2 đ

                                     – Cắt tĩa, hoa tươi tốt, đẹp, thẩm mỹ:        6 đ

 1. Nội vụ lớp học: 10 điểm (TPT thành lập đoàn kểm tra)

Kiểm tra đồ dùng học tập, sách, vở, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí phũng học…   

           d/ Lớp xuất sắc

          ( Như chuẩn lớp tiên tiến bổ sung thêm các tiêu chí sau ).

          – Có học sinh đạt giải nhất, nhì, qua các hội thi của trường, cụm; giải KK, ba, hội thi cấp huyện, tỉnh.

          – Có 100% học sinh tham gia các loại quỹ tự nguyện.

          – Có học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm cao hơn 5% so với mức tiên tiến.

          * Các mặt hoạt động toàn diện được xếp từ thứ 1 đến thứ 3. 

 * Mét sè ®iÓm th­ëng:

1.Giáo viên BDHSG cấp huyện trở lên có giải:   

– HS đạt HSG cấp huyện + 2 điểm / 1 giải

– Khuyến khích + 4 điểm / 1 giải

– Giải 3 + 6 điểm / 1 giải

– Giải 2+ 8 điểm / 1 giải

– Giải 1+ 10 điểm / 1 giải

 

2.Giáo viên BDHSG năng khiếu có giải:

Hội khỏe Phù Đổng Cấp cụm:  Giải nhất + 1,5 điểm.

                                                Giải nhì + 1 điểm

                                                Giải ba + 0,5 điểm.       

Hội khỏe Phù Đổng Cấp huyên:  Giải nhất + 4 điểm.

                                                Giải nhì + 3 điểm

                                                Giải ba + 2 điểm.

       Giải KK+ 1 điểm.

 1. Giáo viên: Dạy giỏi cụm + 5 điểm. Dạy giỏi huyện + 10 điểm.
 2. Giáo viên chuyên biệt: Tổ chức hội thi cấp cụm, huyện có giải (ATGT, M thuật; Hát nhạc; Trò chơi; Đội sao,…).

                                  Cấp cụm:  Giải nhất + 2 điểm.

                                                Giải nhì + 1,5 điểm

                                                Giải ba + 1 điểm. 

                                  Cấp huyên:  Giải nhất + 5 điểm.

                                                  Giải nhì +  4 điểm

                                                   Giải ba +  3 điểm.

                                                    Giải KK+ 2 điểm

                                  Cấp Tỉnh:  Giải nhất + 8 điểm.

                                                  Giải nhì +  7 điểm

                                                   Giải ba +  6 điểm.

                                                    Giải KK+ 5 điểm

 

5.GV có  HS giỏi  đạt giải cấp trường:     ( Giải văn hoá; chữ viết)

                                         – Giải nhất ( Từ 9 điểm trở lên)  + 4 điểm

                                            – Giải nhì                                    + 3 điểm

                                          – Giải ba                                    + 2 điểm

                                          – Giải KK:                                  + 1điểm

 

* Định mức thưởng.

          ( Thực hiện theo quy định tại điều 80 của luật thi đua khen thưởng )

* Một số lưu ý: –  Xét thi đua ở cấp tổ cần sắp xếp theo thứ tự từ người cao điểm nhất cho đến người thấp điểm nhất.

– Đối với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn phải đạt LĐTT.

– Giáo viên TPT lấy điểm TB của 2 phần hành.

          Tập thể lớp, tổ đạt tiên tiến xuất sắc cả hai đợt thi đua cụ thể hóa trong nghị quyết hội nghị CBCC đầu năm.

 

 

    ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN                                            T/M LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

             CHỦ TỊCH                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                

  Nguyễn Thị Thu Hường                                                      Trần Thị Thu Hương